17 yanvar tarixində keçiriləcək Mövzu Sınaq İmtahanı 4-də istifadə olunacaq mövzular

Riyaziyyat üzrə
1. Natural ədədlər.
2. Adi ve onluq kəsrlər.
3. Nisbət. Tənasüb. Faiz.
4. Həqiqi ədədlər
5. Tam cəbri ifadələr
6. Coxhədlilərin vuruqlara ayrılması.
7. Rasional kəsrlər.
8. Həqiqi üstlü qüvvət. Kvadrat köklər.
9. Birməchullu tənliklər.
10. Tənliklər sistemi.
11. Bərabərsizliklər.
12. Həndəsənin əsas anlayışları
13. Üçbucaqlar.
14. Çevrə. Dairə

 

İnformatika üzrə
1. İnformasiyanın əsas xassələri. İnformasiyanın kodlaşdırılması
2. Say sistemlərin vurulması, çıxılması, toplanılması. Say sistemləri arasında keçid.
3. Kompüterin texniki təminatı
4. Alqoritmin əsasları
5. Proqram təminatı
6. Əməliyyat sistemləri
7. Windows 7 əməliyyat sistemi

 

Metodika üzrə
1. Kurikulumun anlayışları və keyfiyyət gostəriciləri
2. Təhsil Qanunu
3. Dovlət standart sənədləri və təhsil proqramları
4. Təfəkkur və onun növləri
5. Məzmun standartları və biliyin növləri
6. Blumun idrak taksanomiyası
7. Pedaqoji prosesin təşkili prinsipleri
8. İş formaları
9. İş  üsulları

 

Coğrafiya üzrə
1. I. Coğrafı İnformasiya Vasitələri
2. I.1. Coğrafiya elminin inkişafı səyyahlar və tədqiqatçılar. Məhəllin planı
3. I.2. Xəritə və qlobus
4. II. Kainat. Yer Günəş sistemində
5. II.1. Kainat və Günəş sistemi. Planetlər. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti
6. II.2. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti
7. III. Yerin yaranması və inkişafı. Litosfer
8. III.1. Yerin planetar və geoloji inkişafı
9. III.2. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığını təşkil edən süxur və minerallar
10. III.3. Litosfer tavaları. Platforma və geosinklinallar. Vulkan və zəlzələlər
11. III.4. Dağəmələgəlmə mərhələləri
12. IV. Azərbaycanın geoloji quruluşu və mineral ehtiyatları
13. IV.1. Azərbaycanın geoloji quruluşu
14. IV.2. Azərbaycanın mineral ehtiyatları
15. V. Yer səthinin relyefi
16. V.1. Endogen proseslər və relief (Morfostrukturlar)
17. V.2. Ekzogen proseslər və relief (Morfoskulpturlar)
18. V.3. Materiklərin fiziki-coğrafi mövqeyi, relyefi
19. VI. Azərbaycanın relyefi
20. VI.1. Endogen relyef formaları
21. VI.2. Ekzogen relyef formaları
22. VII. Atmosfer
23. VII.1. Yerin hava təbəqəsi. Günəş radiasiyası
24. VII.2. Havanın elementləri. Atmosfer hadisələri

 

İngilis dili üzrə
1. Noun
2. Pronoun
3. There…
4. Numeral
5. Adjective
6. Adverb
7. Expressions with to do/make/have
8. Verb
9. Word (5-9th grade)

 

Kimya üzrə
1. Kimyanın ilkin anlayişları
2. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar
3. Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar
4. Maddə miqdarı mol
5. Dövrü sistem ,dövrü qanun
6. Kimyəvi rabitə,növləri, hibridləşmə,kristal qəfəsin tipləri.
7. Kimyəvi reaksiyalarin tipləri.
8. Oksidləşmə reduksiya reaksiyalari.
9. Kimyəvi reaksiyanin sürəti,ona təsir edən amillər.
10. Kimyəvi tarazliq,ona təsir edən amillər
11. Kimyəvi tarazlıq
12. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
13. Məhlullar
14. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları
15. Elektroliz, hidroliz
16. Hidrogen, Oksigen, Su
17. Hallogenlər

 

Filologiya üzrə
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. İsim
5. Sifət
6. Say
7. Əvəzlik
8. Feil
9. Zərf
10. Nəzəriyyə hamısı
11. Şifahi xalq ədəbiyyatı
12. Aşıq yaradıcılığı
13. Qədim dövr
14. Nizami Gəncəvi
15. Orta dövr
16. İmadəddin Nəsimi
17. Şah İsmayıl Xətayi
18. Məhəmməd Füzuli

 

İbtidai sinif üzrə
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. İsim
5. Sifət
6. Say
7. Əvəzlik
8. Feil
9. Zərf
10. Ədədlər, Mərtəbələr və Siniflər
11. Yuvarlaqlaşdırma
12. Qalıqlı bölmə
13. Müqayisə, Mütənasiblik
14. Ardıcıl Ədədlər, Tam Hissə Modeli
15. Ədədi Orta
16. Həndəsə-Əsas Anlayışlar, Üçbucaqlar, Çoxbucaqlılar
17. Çevrə, Dördbucaqlılar, Sahə və Perimetr, Plan və Miqyas, Simmetriya
18. Ağac və Aralıqlar, Taxta-Kəsim
19. Yaş Məsələləri
20. Sürət məsələləri.

 

Fizika üzrə
1. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət
2. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət
3. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
4. Nyuton qanunları
5. Ümumdünya cazibə qanunu.Ağırlıq qüvvəsi
6. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər
7. Elastiklik qüvvəsi
8. Sürtünmə qüvvəsi
9. Statikanın əsasları
10. İmpuls.Qüvvə impulsu.İmpulsun saxlanma qanunu
11. Enerji.Kinetik və potensial enerji.Enerjinin saxlanma qanunu
12. Mexaniki iş
13. Mexaniki Güc
14. Təzyiq.Hidrostatik təzyiq.Paskal qanunu
15. Atmosfer təzyiqi
16. Arximed qüvvəsi
17. Molekullayar kinetik nəzəriyyə ( MKN)
18. İdeal qaz qanunları
19. Termodinamikanın əsasları
20. Termodinamikanın I  qanunu

 

Tarix üzrə
1. Ən qədim zamanlardan XVI əsrə qədər (Son mövzu Ağqoyunlu dövləti)
2. Ümumi tarix.Qədim Misirdən başlayaraq Avropada mərkəzləşmiş dövlətlərin formalaşmasına qədər (son mövzu Almaniyada reformasiyalar və kəndli müharibələri)

 

Categories:

Tags: