31 yanvar tarixində keçiriləcək Mövzu Sınaq İmtahanı 5-də istifadə olunacaq mövzular

Riyaziyyat üzrə
1. Natural ədədlər.
2. Adi ve onluq kəsrlər.
3. Nisbət. Tənasüb. Faiz.
4. Həqiqi ədədlər
5. Tam cəbri ifadələr
6. Coxhədlilərin vuruqlara ayrılması.
7. Rasional kəsrlər.
8. Həqiqi üstlü qüvvət. Kvadrat köklər.
9. Birməchullu tənliklər.
10. Tənliklər sistemi.
11. Bərabərsizliklər.
12. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələri
13. Həndəsənin əsas anlayışları
14. Üçbucaqlar.
15. Çevrə. Dairə
16. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar

 

İnformatika üzrə
1. İnformasiyanın əsas xassələri. İnformasiyanın kodlaşdırılması
2. Say sistemlərin vurulması, çıxılması, toplanılması. Say sistemləri arasında keçid.
3. Kompüterin texniki təminatı
4. Alqoritmin əsasları
5. Proqram təminatı
6. Əməliyyat sistemləri
7. Windows 7 əməliyyat sistemi
8. Word 2010

 

Metodika üzrə
1. Kurikulumun anlayışı,keyfiyyət göstəriciləri  vəTəhsil Qanunu
2. Dovlət standart sənədləri və təhsil proqramları
3. Umumi təlim nəticələri və məzmun standartları
4. İnteqrasiya
5. Bilik və növləri
6. Blumun İdrak taksanomiyasi və səviyyələri
7. Təfəkkur və növləri
8. Pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri
9. İs formaları
10. İs üsulları
11. İllik və Gündəlik planlaşdırma,dərsin mərhələləri(Motivasiya və refleksiya,refleksiyada istifadə edilən usullar )

 

 

Coğrafiya üzrə
1. I. Coğrafı İnformasiya Vasitələri
2. I.1. Coğrafiya elminin inkişafı səyyahlar və tədqiqatçılar. Məhəllin planı
3. I.2. Xəritə və qlobus
4. II. Kainat. Yer Günəş sistemində
5. II.1. Kainat və Günəş sistemi. Planetlər. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti
6. II.2. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti
7. III. Yerin yaranması və inkişafı. Litosfer
8. III.1. Yerin planetar və geoloji inkişafı
9. III.2. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığını təşkil edən süxur və minerallar
10. III.3. Litosfer tavaları. Platforma və geosinklinallar. Vulkan və zəlzələlər
11. III.4. Dağəmələgəlmə mərhələləri
12. IV. Azərbaycanın geoloji quruluşu və mineral ehtiyatları
13. IV.1. Azərbaycanın geoloji quruluşu
14. IV.2. Azərbaycanın mineral ehtiyatları
15. V. Yer səthinin relyefi
16. V.1. Endogen proseslər və relief (Morfostrukturlar)
17. V.2. Ekzogen proseslər və relief (Morfoskulpturlar)
18. V.3. Materiklərin fiziki-coğrafi mövqeyi, relyefi
19. VI. Azərbaycanın relyefi
20. VI.1. Endogen relyef formaları
21. VI.2. Ekzogen relyef formaları
22. VII. Atmosfer
23. VII.1. Yerin hava təbəqəsi. Günəş radiasiyası
24. VII.2. Havanın elementləri. Atmosfer hadisələri

 

İngilis dili üzrə
1. Noun
2. There…
3. Numeral
4. Adjective
5. Adverb
6. Pronoun
7. Article
8. Verb(tenses/passive voice/modal verbs/mood)
9. Gerund
10. Participle
11. Direct İndirect Speech
12. Subordinate clauses
13. Causative
14. İdioms and phrases
15. 5-11 grade(vocabulary)

 

 

Kimya üzrə
1. Kimyanın ilkin anlayişları
2. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar
3. Kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar
4. Maddə miqdarı mol
5. Dövrü sistem ,dövrü qanun
6. Kimyəvi rabitə,növləri, hibridləşmə,kristal qəfəsin tipləri.
7. Kimyəvi reaksiyalarin tipləri.
8. Oksidləşmə reduksiya reaksiyalari.
9. Kimyəvi reaksiyanin sürəti,ona təsir edən amillər.
10. Kimyəvi tarazliq,ona təsir edən amillər
11. Kimyəvi tarazlıq
12. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
13. Məhlullar
14. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları
15. Elektroliz, hidroliz
16. Hidrogen, Oksigen, Su
17. Hallogenlər
18. Kükürd və onun birləşmələri
19. Azot və onun birləşmələri

a

Filologiya üzrə
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Əsas nitq hissələri
5. Köməkçi nitq hissələri
6. Morfoloji təhlil
7. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (hamısı)
8. 10-cu sinif ədəbiyyatı (hamısı)

 

 

İbtidai sinif üzrə
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Əsas nitq hissələri
5. Köməkçi nitq hissələri
6. Ədədlər, Mərtəbələr və Siniflər
7. Yuvarlaqlaşdırma
8. Qalıqlı bölmə
9. Müqayisə, Mütənasiblik
10. Ardıcıl Ədədlər, Tam Hissə Modeli
11. Ədədi Orta
12. Həndəsə-Əsas Anlayışlar, Üçbucaqlar, Çoxbucaqlılar
13. Çevrə, Dördbucaqlılar, Sahə və Perimetr, Plan və Miqyas, Simmetriya
14. Ağac və Aralıqlar, Taxta-Kəsim
15. Yaş Məsələləri
16. Sürət məsələləri.

 

Fizika üzrə
1. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət
2. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət
3. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
4. Nyuton qanunları
5. Ümumdünya cazibə qanunu.Ağırlıq qüvvəsi
6. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər
7. Elastiklik qüvvəsi
8. Sürtünmə qüvvəsi
9. Statikanın əsasları
10. İmpuls.Qüvvə impulsu.İmpulsun saxlanma qanunu
11. Enerji.Kinetik və potensial enerji.Enerjinin saxlanma qanunu
12. Mexaniki iş
13. Mexaniki Güc
14. Təzyiq.Hidrostatik təzyiq.Paskal qanunu
15. Atmosfer təzyiqi
16. Arximed qüvvəsi
17. Molekullayar kinetik nəzəriyyə ( MKN)
18. İdeal qaz qanunları
19. Termodinamikanın əsasları
20. Termodinamikanın I  qanunu
21. Doyan və doymayan buxar
22. Mütləq rütubət.Nisbi rütubət
23. Mayelərin xassələri
24. Bərk cisimlərin xassələri

 

Tarix üzrə
1. Ən qədim zamanlardan XVI əsrə qədər (Son mövzu Ağqoyunlu dövləti)
2. Ümumi tarix.Qədim Misirdən başlayaraq Avropada mərkəzləşmiş dövlətlərin formalaşmasına qədər (son mövzu Almaniyada reformasiyalar və kəndli müharibələri)

 

Categories:

Tags: